ZLTO zoekt de verbinding voor biodiversiteitsherstel

Agrariërs kunnen meer maatregelen voor biodiversiteit nemen als daar brede maatschappelijke ondersteuning voor is.

Volgens Renske Arnts zijn boeren al op talloze manieren bezig met de biodiversiteit op hun bedrijven. Er wordt geëxperimenteerd met dubbelteelten, zoals maïs met bonen, er worden bloemrijke akkerranden aangelegd, groenbemesters gezaaid, niet kerende grondbewerking toegepast en zo meer. Ze vindt het erg belangrijk dat de consumenten daar bewust van worden en dat de inspanningen van boeren beloond worden. Daarom moet de verbinding tussen boer en consument gelegd worden zodat biodiversiteitsherstel breed gedragen wordt.

Renske neemt namens ZLTO deel aan het project Living Lab Ooijpolder. Zij is ondersteunend bestuurslid van de afdeling Rijk van Nijmegen van deze agrarische organisatie. Samen met afdelingsvoorzitter Herbert Verploegen sluit zij maandelijks aan bij het overleg met de hoofdonderzoekers. In een interview met het agrarisch nieuwsblad Nieuwe Oogst licht zij de bijdrage van de ZLTO aan het project toe. [Lees hier het artikel in Nieuwe Oogst]

Voor Living Lab draagt ZLTO informatie aan over de maatregelen die boeren nu al nemen en informatie voor de experimenten met verschillende teeltwijzen die de biodiversiteit in de polder verbeteren. Renske benadrukt dat het belangrijk is om niet alleen de voorlopers, maar ook de mensen die huiverig zijn voor verandering te betrekken bij Living Lab. Dan helpt het als de deelnemers ook beloond worden voor hun inspanningen.

In dit eerste jaar van Living Lab Ooijpolder ligt de nadruk op het onderzoek naar de biodiversiteit op het boerenland. De eerste veldexperimenten zijn gestart en er zijn veldbijeenkomsten met agrariërs geweest over kruidenrijke graslanden, natuurlijke bestuiving en bodemleven. Het onderzoek naar de maatschappelijke en economische aspecten is nu in voorbereiding. Dat zal antwoorden moeten geven op vragen over bewustwording van consumenten, het draagvlak voor biodiversiteitsherstel en de verdienmodellen voor meer natuurinclusieve landbouw. Renske benadrukt dat ZLTO graag die verbinding zoekt om de agrariërs te ondersteunen bij het bevorderen van biodiversiteit in de Ooijpolder.

Renske Arnts portet 600

-- Renske Arnts, ondersteunend bestuurslid van ZLTO Rijk van Nijmegen --

Dit is een bericht van Via Natura - project Grip op Biodiversiteit

Nieuwsbrief Biodiversiteit