Het kan: orchideeën in boerenland!

In de Ooijpolder groeien Bijenorchis en Moeraswespenorchis tussen de akkers en graslanden. Deze zeldzame soorten vinden een groeiplaats in zorgvuldig beheerde natuurstroken.

In de afgelopen twintig jaar is in de Ooijpolder een heel netwerk opgebouwd van soortenrijke natuur. Het is een aaneengesloten vlechtwerk van ruige greppels, struweelhagen, bloemrijke graskruidenstroken, moerasoevers en poelen. In het beleidsjargon heet dat ‘groenblauwe dooradering’. Er waren verschillende lokale organisaties betrokken, maar de belangrijkste factor was de medewerking van lokale agrariërs.

Het fijnmazige netwerk van landschapselementen op perceelgrenzen wordt beheerd door de agrariërs zelf. Zij ontvangen daarvoor een beloning via de gemeentelijke regeling Groenblauwe Diensten. Zowel de grondwaarde als de kosten voor het beheer worden betaald en wel voor een periode van dertig jaar. Op de Kaart Groenblauwe Diensten is het groene netwerk in beeld gebracht. Over de graskruidenstroken is tevens een netwerk van publiekelijk toegankelijke boerenlandpaden aangelegd. Dit unieke wandelnetwerk kan op de kaart worden aangevinkt.

In het groene netwerk zijn ook robuustere natuurstroken aangelegd. Een daarvan is de belangrijke natuurverbinding Ubbergen-Groenlanden. Deze ecologische verbindingszone werd al voorzien in het toenmalige Natuurbeleidsplan van de Rijksoverheid. Stichting Via Natura pakte dit ambitieuze project vijftien jaar geleden op. In samenspraak met de lokale agrariërs werd met aankoop en grondruil een aaneengesloten strook grond verworven en ingericht. De lokale natuurbeheerder Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek is nu eigenaar en lokale boeren werken mee bij het beheer. In de zomer van 2020 verscheen hier tot veler verrassing de Bijenorchis op de grazige oever van een poel.

 

 --------------------------------------------- Moeraswespenorchis ----------------------------------------------

Dit is een bericht van Via Natura - project Voorbeeldgebied Landschapsontwikkeling

 

Nieuwsbrief Biodiversiteit