'Living Lab' onderzoekt herstel van biodiversiteit

De Ooijpolder is een voorbeeldgebied voor het herstel van biodiversiteit. In Living Lab gaan onderzoekers bekijken wat de voorwaarden voor succes zijn.

De komende vijf jaar gaan onderzoekers van de Radboud Universiteit onder leiding van Hans de Kroon bekijken welke maatregelen voor biodiversiteitsherstel effectief zijn. Wat kan er nog meer gebeuren en wat zijn de mogelijkheden om op te schalen. De onderzoekers komen uit uiteenlopende vakgebieden waardoor er een zo compleet mogelijk beeld ontstaat van de voorwaarden voor biodiversiteitsherstel. Er wordt niet alleen gekeken naar de ecologische effecten van herstelmaatregelen, maar ook naar de rol van samenwerking, verdienmodellen en wet- en regelgeving. Uniek aan dit project is dat het onderzoek samen met de betrokkenen uit het gebied wordt vormgegeven en uitgevoerd.

In het gebied Ooijpolder-Groesbeek wordt al 25 jaar met succes geëxperimenteerd met vernieuwende vormen van biodiversiteitsherstel zoals de ‘nieuwe’ natuur in de uiterwaarden en de bloemrijke dijken. Tegelijkertijd vindt er al generaties lang agrarische activiteit plaats in het gebied. Er is al het nodige gedaan om natuur en landbouw te verweven, onder meer door de aanleg van een kilometers lang netwerk van boerenlandpaden, bloemranden, hagen, poelen en knotbomen op boerenbedrijven. Toch is een van de belangrijkste uitdagingen in het gebied hoe landbouw en natuur (verder) gecombineerd kunnen worden.

De afgelopen maanden lag de focus in het living lab dan ook op deze uitdaging. Er is een start gemaakt met (veld)bijeenkomsten waarin we samen met ondernemers verkennen wat mogelijk is op het bedrijf. De nadruk ligt daarbij op de zogenaamde functionele agrobiodiversiteit. Hoe kan de natuurlijke soortenrijkdom in agrarische systemen direct of indirect benut worden binnen het bedrijf? Het gaat onder meer om bodemkwaliteit en bodemleven, natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving. Vanaf het najaar worden naast de boeren ook andere mensen en organisaties bij het project betrokken. Belangrijke vraag is daarbij hoe verschillende initiatieven elkaar kunnen versterken.

Het Living Lab is onderdeel van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel waarin natuurorganisaties, boeren, burgers, wetenschappers, banken, overheden en bedrijven zich samen inzetten voor biodiversiteitsherstel in Nederland. Het is niet het enige Living Lab binnen het Deltaplan. In het veenweidegebied in de Alblasserwaard en in de Zuid-Hollandse duin- en bollenstreek vindt vergelijkbaar onderzoek plaats. De inzichten en ervaringen die in deze gebieden worden opgedaan zullen onder meer gebruikt worden om de aanpak van biodiversiteitsherstel binnen het Deltaplan vorm te geven.

Bekijk het filmpje op VOX-web met uitleg van Hans de Kroon.

 ------- Hans de Kroon toont een bijzondere plant aan de medewerkers van Living Lab -------

Dit is een bericht van Living Lab (Huub Ploegmakers)

Nieuwsbrief Biodiversiteit